25 ayaapeensa kiilhswa (2017)

November 15, 2017

noonki kaahkiihkwe tikawi teehkanki (51) aalhkwahki ahsenisiipionki. meemeekwa-hka kati piitilanwi (noonki maayaahkweeta).

noonki peehkonteeki myaalisiwa ayaapeensa kiilhswa (peemineeta).

taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

Advertisements

noonki kaahkiihkwe tikawi teehkanki (53) aahsanteeki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki napale neepiki (peemineeta).

taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

19 kiiyolia kiilhswa (2017)

October 10, 2017

noonki kaahkiihkwe tikawi teehkanki (75) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. meemeekwa-hka kati piitilanwi noonki peehkonteeki.

noonki peehkonteeki napale neepiki (peemineeta).

taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

6 kiiyolia kiilhswa (2017)

September 27, 2017

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (88) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki napale waawiyiisita (keešaakosita).

taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

noonki kaahkiihkwe tikawi teehkanki (77) tikawi aalahkwahki toopalanki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki myaalisiwa kiilhswa (peemineeta).

taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »