2 waawiita kiilhswa (2015)

February 21, 2015

weehki-kihkatwi! noonki šaayiipaawe manetwa mayaawi piihsaaci! kiinwita manetwa. noonki kaahkiihkwe neepanki (33) aalhkwahki. (ahsenisiipionki).

manetwapiisaaci

noonki peehkonteeki kiinte saakiwa mahkoonsa kiilhswa (keešaakosita) neehi-hsa weehki-kihkatwi.

saakiwa2

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

27 waawiita kiilhswa (2015)

February 17, 2015

noonki šaayiipaawe mayaawi neepanki (-12)! noonki kaahkiihkwe kooniiki neepanki (21) tikawi aalhkwahki. meemeekwa-hka manetwa piihsaaci apooši (ahsenisiipionki).

alahk_tikawi

noonki peehkonteeki myaalisiwa kiilhswa (peemineeta). kapootwe kati kiišiwineewa waawiita kiilhswa neehi saakiwa mahkoonsa kiilhswa. kapootwe kati weehki-kihkatwi!

myaalisiwa

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

23 waawiita kiilhswa (2015)

February 13, 2015

noonki kaahkiihkwe neepanki (24) tikawi aalhkwahki. waapanke meemeekwa-hka manetwa piihsaaci (ahsenisiipionki).

alahk_tikawi

noonki peehkonteeki kiinte napale neepiki kiilhswa (peemineeta). kapootwe kati kiišiwineewa waawiita kiilhswa neehi saakiwa mahkoonsa kiilhswa. kapootwe kati weehki-kihkatwi!

napale neepiki

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

14 waawiita kiilhswa (2015)

February 4, 2015

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (41) aahsanteeki. noonki peehkonteeki meemeekwa-hka manetwa piihsaaci (ahsenisiipionki).

aahsanteeki

noonki peehkonteeki waawiyiisita waawiita kiilhswa (keešaakosita).

waawi2

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

1 waawiita kiilhswa (2015)

January 22, 2015

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (35) aalhkwahki (ahsenisiipionki).

aalhkwahki2

noonki peehkonteeki saakiwa waawiita kiilhswa (keešaakosita).

saakiwa2

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers